top of page
Sök

Det finns kraft i allt.

by Ulrica Norberg
”Hathasya prathamaangatvaadaasanam poorvamuchyate. Kuyaattadaasanam sthairyamaarogyam chaangalaaghavam”. ´Före allt annat, är asana det första steget i hathayoga. När du utfört asana, uppnår du stabilitet och verklig styrka i kropp och sinne, frihet från sjukdom och lätthet i kroppsdelarna.´ – Hathayoga Pradipika (1:17)

Ordet Hatha betyder “kraftfull” men det är även en sammansättning av två ord. Ha betyder sol och tha måne på det fornindiska språket sanskrit. Genom att sammanföra dessa två polariteter syftar man på vad yoga i stort handlar om’; att skapa balans. I detta fall mellan två universella grundenergier – den solära, sammandragande energin, och den lunära, expanderande energin. Dessa två krafter kan alltså definieras som två olika riktningar (eller hur gravitationskraft korrelerar med ditt inre tryck och din inre kraft i kroppen), där en rör sig ifrån dig och en mot dig.


Ha-kraften står för det starka och sammandragande och denna sida av ”energimyntet” gör dig solid, stark, fokuserad, positionerad, kraftfull, effektiv, produktiv och otänjbar. Tha-kraften, som vi behöver lika mycket för att uppnå riktigt välbefinnande och lycka, gör dig rörlig, ädel, utåtriktad och expanderad, känslig, tänjbar, kärleksfull och spatiös, rymlig. Vi behöver dem båda i olika tillfällen och från situation till situation. Det beror på vad situationen kräver. Det handlar om att balansera positiv och negativ energi såväl i kropp som i vår personlighet.


Ha och tha symboliserar en materias yttre balans medan hatha har en inre motsvarighet som symboliserar en materias inre kvaliteter, nämligen Pingala (yang) och Ida (ying). Pingala och Ida är två krafter som verkar inom. De är benämningar på bl.a. de två delarna av vårt autonoma nervsystem, nämligen det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Hathayoga räknas som den yngsta av yogans sex grundgrenar men härstammar som alla de andra fem från den äldsta yogavägen tantrayoga (läran om energi). De andra förgreningarna är karmayoga (läran om handling), bhaktiyoga (läran om hängivenhet), jnanayoga (läran om kunskap) och rajayoga (läran om sinnet.). Dessa olika vägar påvisar den utveckling yoga har gjort under tusentals år. De kan ses som olika yogiska ämnesområden, enskilda utövningsområden och som olika perspektiv på livsförning.


Hathayoga har sina rötter i medeltida former av esoterisk indisk filosofi (tantra) i Indien. Till skillnad från tidigare yogatraditioner, där fokus framför allt låg på meditation, tillskrivs här kroppen en större betydelse. Vägen till befrielse var frukten av kraftfulla (hatha) somatiska tekniker. Man började experimentera med fysisk träning (asanas) och olika andningsövningar (pranayama) enligt tanken att kroppen måste vara stärkt innan man kan disciplinera sinnet. Det kom att handla om självdisciplin och kontroll av kroppen.


Forskare inom yoga hävdar att hathayoga växte fram under 1200-talet som en förlängning av Rajayoga, vilken beskrivs i skriften Yoga Sûtras av Patanjali. Där hade asanas och utvecklandet av fysiska skickligheter en underordnad roll och istället låg fokus på insikt genom meditativa metoder, för att omvandla fysisk och mental energi till andlig energi. Skriften Hathayoga Pradipika som kom senare, utgick från Yoga Sûtras och utvecklade tesen att vägen till en balanserad människa går via att stärka sinnet men detta bör ske i harmoni med; i ett samspel med den fysiska kroppen. Synen på kroppen ändrades med Hathayoga Pradipika. Här ses den fysiska kroppen var inte bara som en massa utan som en levande energi i materiell form. Kroppen hyllas för dess förmågor, kapacitet och harmoni. Man ville nu stanna i kroppen och inte rymma ifrån den. I hathayoga ligger inte bara fokus på asanas, som många verkar tro, utan kunskapen vilar på insikten att kropp, sinne och själ hör ihop. Kroppen, Behållaren, Uttrycksformen, för alla dessa tre, ska balanseras först. Devisen ”Balansera uttrycken först så följer intrycken efter” råder.


Uppskattningsvis finns det över 300 olika former av klassisk Hathayoga i världen idag. Så mitt råd till er är att om ni har funnit en form ni trivs med och känner att ni utvecklas i den, stanna där en tid. Om ni sedan någon gång känner att ni vill möta andra dimensioner är ju vägarna och möjligheterna enorma.


May the force be with you,

Ulrica

29 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page